Privātuma politika

Privātuma politika

Pēdējo reizi atjaunināta: 11/2020

Šī privātuma politika informē par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, apstrādes termiņu un datu subjekta (“Lietotājs”) tiesībām, kas rodas lietojot interneta veikalu www.pickaqua.com (“Vietne”) un reģistrējoties tajā.

Mēs rÅ«pējamies par JÅ«su privātuma tiesÄ«bu un personas datu aizsardzÄ«bu un tāpēc apstrādājam personas datus saskaņā ar piemērojamajiem tiesÄ«bu aktiem – Eiropas parlamenta un padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprÄ«lis) par fizisku personu aizsardzÄ«bu attiecÄ«bā uz personas datu apstrādi un šādu datu brÄ«vu apriti un ar ko atceļ DirektÄ«vu 95/46/EK (VispārÄ«gā datu aizsardzÄ«bas regula) (“Regula”), kā arÄ« citiem tiesÄ«bu aktiem, kas regulē privātuma un datu apstrādes jautājumus. 

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu pārzinis ir SIA “ADE” (reģ.Nr. 40003072265), Lāčplēša iela 87a, Rīga, LV-1011 (“mēs, mums”).

Sūdzību vai jautājumu par personas datu apstrādi var uzdot mūsu datu aizsardzības speciālistam, nosūtot to uz: info@egdpr.eu.   

Personas datu kategorijas

 

Personas datu kategorijas, kuras Vietne lielākoties vāc un apstrādā, ir:

 

Pirkuma noformējumam un produkcijas piegādei:

 

 • identifikācijas dati – vārds, uzvārds;
 • kontaktinformācija – piegādes adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
 • IP adrese.

 

Apmeklējot un izmantojot Vietnes piedāvātās iespējas:

 

 • IP adrese;
 • Vārds un e-pasts saziņai pēc lietotāja pieprasÄ«juma.

 

 

Kāpēc mēs glabājam un apstrādājam jūsu datus?

Jūsu dati tiek apstrādāti šādos nolūkos:

 • Konta reÄ£istrācija;
 • PasÅ«tÄ«tās produkcijas piegāde;
 • PieteikÅ¡anās jaunumu saņemÅ¡anai;
 • AnonÄ«mas statistikas sagatavoÅ¡ana par Vietnes lietoÅ¡anu;
 • Vietnes uzturēšana un darbÄ«bas uzlaboÅ¡ana;
 • Mārketinga komunikācijas vajadzÄ«bas;
 • SÅ«dzÄ«bu, ierosinājumu un jautājumu izskatÄ«Å¡ana.

Apstrādājot Lietotāju datus, mēs izmantojot jaunākās mūsdienu tehnoloģiju iespējas, izvērtējot privātuma riskus un pielietojot mums pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, kas nepieciešami drošai personas datu apstrādei saskaņā ar Regulā noteiktiem principiem.

Mūsu darbinieki un darbuzņēmēji datus lieto tikai iepriekš minētajos nolūkos. 

Personas datu apstrādes pamati

Vietne veic Lietotāju personas datu apstrādi tikai pamatojoties uz sekojošiem tiesiskiem datu apstrādes pamatiem:

 1. a) Lietotāja piekrišana savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
 2. b) datu apstrāde ir nepieciešama līguma noslēgšanai ar Lietotāju vai tā izpildei, vai pasākumu veikšanai pēc Lietotāja pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
 3. c) datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Vietni attiecināmu juridisku pienākumu;
 4. d) datu apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu Lietotāja vai citas fiziskas personas vitālas intereses;
 5. e) Datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Vietnei likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;
 6. f) Datu apstrāde ir vajadzīga Vietnes vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai.

Personas datu glabāšanas termiņš

Iegūtie personas dati tiks glabāti drošajos mākoņdatošanas un serveru risinājumos, kas nodrošina datu apstrādi ES un EEZ teritorijās.

Iegūtos personas datus mēs glabājam kamēr:

 • dati ir nepiecieÅ¡ami tam nolÅ«kam, kam tie ir saņemti;
 • Lietotājs vai Vietne var realizēt savas leÄ£itÄ«mās intereses normatÄ«vajos aktos noteiktajā kārtÄ«bā (iesniegt iebildumus vai celt prasÄ«bu tiesā);
 • pastāv juridisks pienākums glabāt personas datus;
 • ir spēkā Lietotāja piekriÅ¡ana attiecÄ«gai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumÄ«gs pamats.

Mēs glabājam Lietotāju Vietnē reģistrētus kontus, kā arī tajos ievietotus datus saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto, kā arī 7 gadus pēc pēdējā Lietotāja pasūtījuma. Minētā termiņa beigās Vietne nosūta Lietotājiem brīdinājumu par personas datu, kas atrodas kontā un/vai izveidotā konta dzēšanu.

Datu nodošana trešajām personām

Mēs neizpaužam Lietotāju personas datus trešajām personām, izņemot:

 • saskaņā ar Lietotāja skaidru un nepārprotamu piekriÅ¡anu;
 • normatÄ«vajos aktos paredzētajām personām, tajos noteiktajā kārtÄ«bā un apjomā;
 • normatÄ«vajos aktos noteiktos gadÄ«jumos leÄ£itÄ«mo intereÅ¡u aizsardzÄ«bai.

 

Mēs garantējam, ka vienmēr veidojam sadarbību tikai ar uzticamiem partneriem, kas nodrošina Regulas prasību ievērošanu.

Personas datu apstrādātāji, kas, nodrošinot mums pakalpojumus, apstrādā Lietotāju datus:

Pakalpojuma veids

Datu veidi

Datu nodošana trešajām valstīm

 

 

 

Interneta veikala platforma

Visi  Lietotāju ievadītie dati

 

Dati tiek nodoti ārpus ES:

ASV: nav nodrošināts pietiekams aizsardzības līmenis (atcelts EU-U.S. Privacy Shield Framework)

Interneta veikala un piegāžu nodrošinātājs

Visi  Lietotāju ievadītie dati

 

Dati netiek nodoti ārpus ES

Maksājumu sistēma

Maksājuma veikšanai nepieciešamie dati

Dati netiek nodoti ārpus ES

Administratīvā procesa un uzskaites nodrošināšanas risinājums

Visi lietotāju ievadītie dati

Dati tiek nodoti ārpus ES:

ASV: nav nodrošināts pietiekams aizsardzības līmenis (atcelts EU-U.S. Privacy Shield Framework)

Jaunumu izsūtīšanas mārketinga rīks

IP adrese, e-pasts

Dati tiek nodoti ārpus ES:

ASV: nav nodrošināts pietiekams aizsardzības līmenis (atcelts EU-U.S. Privacy Shield Framework)

 

Ņemot vērā personas datu apstrādātāju mainīgo sastāvu, Vietne nepublicē šādu pakalpojumu sniedzēju sarakstu, taču Jums ir tiesības vērsties pie Vietnes ar lūgumu sniegt šādu informāciju (skatīt “Jautājumu, iesniegumu un sūdzību izskatīšana” sadaļu).

 

Kā Jūs varat piekļūt saviem datiem, pārbaudīt to pareizību un izlabot tos?

Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par Jūsu personas datiem jebkurā laikā, pārbaudīt glabātās informācijas pareizību un/vai labot vai atjaunināt šo informāciju. Jūs varat arī lūgt pilnībā izdzēst Jūsu personas datus, ja tie nav nepieciešami turpmākai apstrādei.

Mēs pieliksim visas komerciāli pamatotas pūles, lai nodrošinātu Jūs ar atbilstošu piekļuvi jebkādiem Jūsu personas datiem 1 mēneša laikā no Jūsu pieprasījuma saņemšanas.

Lai aizsargātu Jūsu privātumu un drošību, mēs veiksim atbilstošus pasākumus, lai pārbaudītu Jūsu identitāti pirms informācijas izsniegšanas par Jūsu pieprasītajiem personas datiem.

SĪKDATNES

“Sīkdatnes” ir sīka apjoma informācija, kuras interneta vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs apmeklējat interneta vietni. Tā ļauj serverim apkopot informāciju no Jūsu pārlūka, tādējādi Jums vienmēr nav dati jāievada no jauna, kad Jūs atgriežaties interneta vietnē vai pārejat no vienas lapas uz citu. Vairāk informācijas par to, kā darbojas sīkdatnes, ir pieejams interneta vietnē www.cookiecentral.com.

Kā mēs izmantojam sīkdatnes?

Mūsu Vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu piedāvāto pakalpojumu kvalitāti, kā arī veiktu anonīmu statistiku par Vietnes lietošanu un iegūto datu analītiku mārketinga vajadzībām. Mēs izmantojam obligātās sīkdatnes, sesijas sīkdatnes un analītiskās sīkdatnes (pirmās un trešās puses (partneru) sīkdatnes), lai:

 • nodroÅ¡inātu Vietnes droÅ¡Ä«bu un pārvaldÄ«t to;
 • atcerētos, vai JÅ«s esat (vai neesat) sniedzis piekriÅ¡anu sÄ«kdatņu lietoÅ¡anai Å¡ajā interneta vietnē;
 • palÄ«dzētu izmērÄ«t mārketinga kampaņas efektivitāti;
 • apkopotu Vietnes lietoÅ¡anas informāciju, kas ļauj mums izmērÄ«t, cik labi Vietne atbilst Lietotāju vajadzÄ«bām, tās efektivitāti un lai veiktu jebkādus nepiecieÅ¡amos uzlabojumus;
 • analizētu, kuras Vietnes lapas JÅ«s apmeklējat.

Dažas sÄ«kdatnes var ievietot trešās puses – pakalpojumu sniedzējs, kas veic atseviÅ¡Ä·as funkcijas mÅ«su vajadzÄ«bām (piem.Facebook, Google, Yandex Metrics).

Personas dati un to nodošana

Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek lietota, lai identificētu Jūs personīgi. Šīs sīkdatnes netiek izmantotas nekādiem citiem nolūkiem, kā tikai tiem, kas šeit ir aprakstīti.

Mēs varam sniegt Jūsu datus trešajām personām, kas nodrošina mums pakalpojumus, piemēram, Vietnes analītikas vai klientu apkalpošanas nodrošināšanai. Šīs personas ir pilnvarotas izmantot Jūsu datus tikai tiktāl, cik tas ir nepieciešams, lai sniegtu mums šos pakalpojumus.

Mēs sniegsim Jūsu datus trešajām personām tikai tādā veidā, kādā tas ir aprakstīts šajā Privātuma politikā. Mēs nekādā veidā nepārdodam Jūsu datus trešajām personām.

Kā kontrolēt sīkdatnes?

Jūs varat kontrolēt un pārvaldīt sīkdatnes pārlūka iestatījumos. Jūs varat izdzēst vai bloķēt visas sīkdatnes, kas jau ir Jūsu datorā, bet ja Jūs to darīsiet, atsevišķas šīs Vietnes iespējas var nedarboties tā, kā iecerēts, un Jums var nākties manuāli pielāgot atsevišķas izvēles katru reizi, kad Jūs apmeklēsiet Vietni.

Lietotājam nepiekrītot sīkdatņu izmantošanai Vietnes mārketinga un analītikas nolūkos, Vietne neapstrādā šo informāciju, tomēr informējam, ka Vietne izmanto arī sīkdatnes, kurām nav nepieciešama lietotāja piekrišana.

Jautājumu, iesniegumu un sūdzību izskatīšana

Lietotāji var sūtīt savus jautājumus par vispārīgiem datu aizsardzības jautājumiem vai par viņu personas datu apstrādi Vietnes datu aizsardzības speciālistam uz: info@egdpr.eu.  

Mēs bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā 1 mēneša laikā pēc Lietotāja pieprasījuma saņemšanas informēsim par darbību, kas pēc Lietotāja pieprasījuma veikta saskaņā ar likuma prasībām. Vajadzības gadījumā minēto laikposmu var pagarināt vēl uz diviem mēnešiem, ņemot vērā pieprasījumu sarežģītību un skaitu.

Datu valsts inspekcija

Ja Jūs uzskatāt, ka mēs pārkāpjam Jūsu likumā noteiktās tiesības vai Jūsu personas datu apstrādes noteikumus, Jūs varat iesniegt sūdzību datu valsts inspekcijā, kas atrodas pēc adreses: Blaumaņa ielā 14, Rīga, tālr. 67223131, e-pasts: info@dvi.gov.lv.